První setkání se zapsaným mediátorem

Nařídil Vám soud či OSPOD první setkání se zapsaným mediátorem?

Pokud soud či OSPOD shledá, že je to ve Vašem případě účelné a vhodné, vydá usnesení o tom, že Vám nařizuje první setkání se zapsaným mediátorem. Mediátor je osobou, která složila odbornou zkoušku z mediace u Ministerstva spravedlnosti nebo u České advokátní komory a která je zapsána v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti. První setkání se zapsaným mediátorem je informativní schůzka, během které se dozvíte více o možnosti řešení sporu mediací, nejde tedy o samotnou mediaci.

Důvodem proč soud tato první setkání se zapsaným mediátorem nařizuje je snaha vést účastníky sporu ke smírnému řešení, aby měli možnost ještě před autoritativním rozhodnutím soudu urovnat své vzájemné vztahy dohodou, což je vhodné zvláště v rodinným sporech, které se dotýkají dětí. Rodinné vztahy jsou totiž dohodou řešeny uspokojivěji, citlivěji a do budoucna stabilněji, než pokud za účastníky sporu rozhodne soud.

Mediace je mimosoudní řešení sporu. Jedná se o postup při řešení sporu stran za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi účastníky sporu tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich sporu uzavřením mediační dohody. Mediátor tedy za strany nerozhoduje, pouze vytváří podmínky pro snazší komunikaci účastníků a podporuje je v hledání a nalézání společného řešení jejich problému.

Jak vypadá průběh nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem?

  • Mediátor v rámci prvního setkání účastníky poučí o svém postavení při mediaci, o účelu a zásadách mediace, o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody, o možnosti mediaci kdykoliv ukončit, o odměně mediátora za provedenou mediaci a o nákladech mediace. Mediátor je povinen strany sporu výslovně poučit o tom, že zahájením mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou a že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu.
  • Až pokud se oba účastníci sporu dobrovolně rozhodnou pro mediaci a uzavřou smlouvu o provedení mediace, může mediátor začít se samotnou mediací.
  • Rozsah prvního setkání se zapsaným mediátorem je většinou tři hodiny. Pokud už v průběhu tohoto setkání bude mezi účastníky shoda na tom, že chtějí řešit spor mediací, je možné s mediací začít už v rámci tohoto setkání.
  • Odměna mediátora za první setkání je dána zákonem a činí 400,- Kč za každou započatou hodinu. Tuto odměnu strany hradí přímo mediátorovi, a to rovným dílem.
  • Pokud strany o mediaci nebudou mít zájem, vydá jim mediátor potvrzení o tom, že splnily uloženou povinnost setkat se s mediátorem, které pak předloží soudu jako doklad o jejich účasti na prvním setkání.

Máte otázky?

Napište nám Váš dotaz, rádi Vám ho obratem zodpovíme...